Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2011

pikavippi

September 03 2011

pikavippi
Pikavippi Verboten
Sampsa Kataja (varapuheenjohtaja, kokoomus) haluaa kieltää pikavipit täydellisesti. Hän on pohtinut pikavippien haittoja ja hyötyjä kansantaloudellisista ja henkilökohtaisista perspektiiveistä ja on päätynyt pikalainoituksen kokonaisvaltaiseen kieltoon. Kevytmielisen velkaantumisen ylitsepääsemättömät houkutukset ajavat yksilön maksukyvyttömyyden suonsilmään.

Pikavipit määritellään nopeasti saataviksi, pienehköiksi ja lyhytaikaisiksi lainoiksi, joiden hakuprosessi tapahtuu joko tekstiviestin tai internetin välityksellä.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl